EU Subsidy

На 27.07.2012 година беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

№ BG161PO003-2.1.13-0262/ 27.07.2012 г. между МИЕТ-ГД „Европейски фондове

за конкурентоспособност” (ДО) и„Металообработване и зъбопроизводство” АД

за изпълнение на проект „Издигане на качествено ново равнище на термообработката

в „Металообработване и зъбопроизводство” АД”.Проектът се осъществява с финансовата

подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие

на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 год.
Наименование на проекта:
„Издигане на качествено ново равнище на термообработката в
„Металообработване и зъбопроизводство” АД”.
Общ бюджет на проекта: 1 680 198.00 лв.
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 840 099.00 лв.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие

на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от

Европейския съюз чрез „Европейски фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност

за съдържанието на документа се носи от „Металообработване и зъбопроизводство”

АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява

официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Европейски проект N1